Tay cửa Everest 2008-2014, Ranger 2008-2012 ngoài sau RH CH(xi)